REGULAMENT  INTERN

 

Prezentul regulament cuprinde norme şi reguli specifice activităţii care se desfăşoară în Liceul de Artă „Victor Brauner” Piatra Neamţ. Acestea cât şi celelalte îndatoriri stipulate în regulamentul privind activitatea elevilor – aprobat cu Legea Invatamantului din 1995, O.M. nr. 4232/1999, Statutul personalului didactic din 1997, ROFUIP din 2005 si sunt obligatorii pentru toţi salariaţii şi elevii liceului.

 

CAPITOLUL   I

ORGANIZAREA  ACTIVITĂŢII  LICEULUI

 

Art.1    - Procesul instructiv – educativ se desfăşoară după următorul program: luni – vineri între orele 8,00 – 20,00 şi sâmbătă între orele 8.00 – 14.00.

Pot fi stabilite ore în afara acestui program cu aprobarea directorului.

Art. 2           - Intrarea în şcoală a persoanelor străine se poate realiza prin legitimarea la elevul de serviciu.

Art.3     - Pentru toate clasele ora de curs este de 50  min.,

pauzele de 10 min.

Art. 4    - Consiliile pedagogice se desfăşoară conform planului managerial în zilele şi la orele stabilite  de Consiliul de administraţie. Pentru aceste situaţii, direcţiunea poate hotărî scurtarea cu 5 minute a orelor de curs, numai pentru ziua respectivă.

Art. 5   - a). Sărbătorirea absolvenţilor este un moment important în viaţa liceului. Organizarea acestei sărbători este coordonată de Consiliul de administraţie al liceului.

b).  Orice manifestare extracurriculară (Ziua Naţională, producţii artistice, concursuri şcolare etc.) nu poate fi organizată decât cu aprobarea direcţiunii liceului şi prevăzută în planul managerial.

Art. 6   - Conform art.98, alineatul 1 din Codul Muncii, directorii liceului iau măsurile necesare pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la ordinea şi disciplina muncii, contra neglijenţei şi risipei şi pentru prevenirea şi recuperarea pagubelor aduse înzestrării liceului.

Recuperarea pagubelor materiale constatate se va face conform art. 102 alin. 1 din Codul Muncii. Conform art.105 din Codul Muncii dacă nu a fost descoperit autorul(autorii) „de facto” al (ai) pagubelor respective, sunt consideraţi vinovaţi cei care au în răspundere sala de clasă, holul, sau încăperea unde s-a produs paguba şi vor contribui în mod egal la recuperarea lor materială. Pentru  elevi, paguba va fi recuperată de la părinţi sau susţinătorii legali.

Art. 7  - Programul de lucru pentru serviciile din liceu:

a).  Secretariat:                 8.30 – 16.30

b).  Contabilitate:               8.30 – 16.30

c).  Administraţie:              7.30 – 15.30

d).  Personal de îngrijire - 8 ore zilnic – conform planificării

muncitor de întreţinere

Art. 8   - Conform art.98 din Codul Muncii alin. 2, precum şi art. 100 alin. 1, conducerea liceului sancţionează încălcarea cu vinovăţie de personalul încadrat în muncă al şcolii, indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupă, a obligaţiilor sale sau a normelor de comportare, cu:

a).  Mustrare;

b).  Avertisment;

c).  Retragerea uneia sau mai multor gradaţii sau trepte de salarizare pe o perioadă de 1 – 3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu salariul la nivel de bază, diminuarea acestuia cu 5 – 10% pe aceeaşi perioadă;

d).  Reducerea salariului şi reducerea indemnizaţiei pe durata de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;

e).  Retrogradarea în funcţie sau în categorie, în cadrul aceleaşi profesii, pe durata de 1 – 3 luni;

f).  Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art. 9   - Serviciul pe şcoală este asigurat zilnic, cinci zile lucrătoare pe săptămână, de către un profesor de serviciu şi un elev de serviciu, în cele trei corpuri de clădire. La sediu, în zilele de sâmbătă serviciul este asigurat de personalul de îngrijire.

Art. 10  - Persoanele străine sunt legitimate şi consemnate în caietul de procese – verbale de către elevul de serviciu.

Art. 11  - Pentru activităţile specifice liceelor vocaţionale, elevii pot fi scoşi de la cursuri doar cu aprobarea direcţiunii, cu program de recuperare a orelor.

 

CAPITOLUL   II

ORGANIZAREA  COLECTIVULUI

 

Art. 12  - Salariaţii Liceului de Artă sunt grupaţi astfel:

a).   Colectivul de cadre didactice şi personalul didactic

auxiliar;

b).   Colectivul secretariat – contabilitate – administraţie;

c).   Colectivul de întreţinere.

Art. 13  - Colectivul de cadre didactice cu activitatea de bază în liceu  constituie Consiliul profesoral – organul de decizie în organizarea activităţii din liceu.

Consiliul profesoral se constituie la începutul anului şcolar.

Art. 14   - Atribuţiile  fiecărui post ocupat se găsesc în fişa postului, anexe la prezentul regulament.

Art. 15   - Unitatea este condusă de un Consiliu de Administraţie cu rol de decizie în domeniul administrativ.

 

CAPITOLUL    III

DISPOZIŢII  FINALE

Art. 16  - Prezentul regulament de intern poate fi modificat de consiliul de administraţie sau de consiliul profesoral al liceului.

Modificarea art. 1 se poate face de consiliul de administraţie al liceului, pe parcursul anului şcolar.

Art. 17  - La începutul fiecărui an şcolar, cu ocazia constituirii consiliului profesoral se rediscută şi după caz, se modifică prezentul regulament, în funcţie de condiţiile specifice anului şcolar respectiv.

Art. 18  - Regulamentul intern se completează cu anexele necesare.