INDATORIRILE PROFESORULUI

 

- să se conformeze prevederilor cuprinse în Legea Învăţământului precum şi în celelalte legi, decrete, hotărâri în vigoare;

- să respecte şi să îndeplinească la timp şi în bune condiţii sarcinile, hotărârile şi dispoziţiile consiliului profesoral, consiliului de administraţie şi ale directorilor liceului;

- să respecte programul zilnic de lucru şi orarul şcolii, stabilite de conducerea unităţii;

- să întocmească la timp planificările anuale şi semestriale. Profesorii vor comunica şi elevilor planificarea calendaristică semestrială, care asigură parcurgerea materiei prevăzută de programele şcolare;

- să respecte principiul notării ritmice;

- la obiectele prevăzute cu două-trei ore pe săptămână se fac minim două notări prin examinare orală, iar la cele cu patru sau mai multe ore minimum trei notări prin examinări orale pe fiecare semestru;

- notele acordate se comunică elevilor imediat după examinare şi se trec în catalog;

- analiza tezelor şi consemnarea notelor în catalog se fac cel mai târziu în penultima săptămână a semestrului. Tezele se păstrează la şcoală timp de un an.

- pentru elevii corigenţi, înaintea sesiunii de corigenţă, profesorii vor organiza activităţi prin pregătire suplimentară: meditaţii, consultaţii, lecţii de sinteză, la care pot participa elevii în cauză;

- profesorii au datoria să apere valorile materiale ale liceului, stricăciunile din avutul şcolii sancţionându-se potrivit legislaţiei în vigoare;

- profesorii sunt obligaţi să stabilească relaţii optime cu elevii, să abordeze cu calm şi răbdare toate problemele şcolii, să acorde o atenţie deosebită elevilor cu nevoi speciale;

- profesorul răspunde de documentele şcolare – cataloage.

         

     INDATORIRILE DIRIGINTELUI

 

- organizează şi conduce activitatea clasei încredinţate, ţinând seama de problemele ei specifice şi de sarcinile educative ale şcolii;

- analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi ia măsuri pentru mobilizarea acestora în vederea îndeplinirii îndatoririlor şcolare;

- pregăteşte şi asigură buna desfăşurare a orei de dirigenţie;

- întocmeşte şi completează documentele dirigintelui: catalogul clasei, caietul dirigintelui, planul activităţii educative a clasei;

- prelucrează cu elevii regulamentul şcolar şi regulamentul de intern;

- urmăreşte evoluţia şcolară a fiecărui elev, controlează periodic carnetul de note al elevului;

- răspunde de conduita elevilor în şcoală, de conduita şi integritatea fizică în timpul activităţilor în afara clasei;

- verifică decenţa ţinutei elevilor. Sunt obligatorii: sacoul grena şi ecusonul  cu numele liceului, ca semn distinctiv. Se interzic: tricourile sub bust, părul neîngrijit, piercing-ul.

- ia măsuri de sancţionare şi recompensare a elevilor;

- ţine legătura cu profesorii clasei şi cu familia elevului;

- participă la activităţile organizate la nivelul şcolii de comisia diriginţilor;

- calculează media generală a fiecărui elev şi stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar;

- distribuie manualele şi se preocupă de evidenţa şi recuperarea acestora;

- stabileşte notele la purtare ale elevilor şi propune consiliului profesoral notarea sub 7,00 a elevilor care au avut abateri grave;

- are obligaţia de a avea grijă de documentele şcolare (se interzice scoaterea cataloagelor din incinta corpului B)

       ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU

 

- Se va prezenta la program la ora 07.50, respectiv 13.50.

- Va purta obligatoriu ecusonul profesorului de serviciu.

- Va respecta planificarea întocmită şi nu va face schimbări de program decât cu aprobarea directorului.

- La începerea programului, profesorii de serviciu vor face instruirea elevilor de serviciu privind intrarea persoanelor străine în şcoală şi le vor înmâna procesele-verbale ce vor fi întocmite şi predate la sfârşitul programului profesorului de serviciu. În cazul în care elevul de serviciu planificat nu s-a prezentat, va lua legătura cu dirigintele clasei sau cu clasa pentru a programa următorul elev. Dacă absenţa elevului  planificat este nejustificată se va face o notă de constatare şi sancţionare.

- Va asigura securitatea cataloagelor şi a condicii de prezenţă a cadrelor didactice.

- Va controla starea de curăţenie, integritatea bunurilor materiale din şcoală la începutul şi la sfârşitul programului şi va răspunde de orice deteriorare produsă.

- Va ajuta  conducerea şcolii să soluţioneze în mod optim suplinirea cadrelor didactice absente în ziua respectivă.

- Va da  relaţii persoanelor străine venite în liceu, persoanelor în interes de serviciu sau informaţii părinţilor.

- La terminarea programului, fiecare profesor de serviciu va prelua procesul – verbal de la elevi, dup care va încheia un proces – verbal (în condica profesorului de serviciu) în care va consemna: data, numele şi prenumele, observaţii asupra desfăşurării programului, evenimente deosebite şi măsurile luate.

- În cazul semnalării unor abateri ale elevilor, face investigaţiile corespunzătoare şi, dacă este cazul, aduce la cunoştinţa dirigintelui sau directorului de serviciu cele constatate.

- Pentru corpurile A şi C, profesorii de serviciu controlează studiul individual al elevilor.